Fundacja przeznaczyła na pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w okresie swej działalności 154.810 zł. Największą pozycję stanowił zakup węgla na zimę dla rodzin biednych, w tym ze wsi popegeerowskich, chorych ludzi starszych, samotnie żyjących w niedostatku oraz zapomogi losowe dla 25 osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.