REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY 

przez FUNDACJĘ Humanitarną we Włocławku

 ze ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POZYSKANYCH OD PODATNIKÓW

 w WYSOKOŚCI 1 % PODATKU 

(zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie Dz. U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.)

 I. Dla kogo pomoc

Pozyskane przez Fundację środki pieniężne pochodzące z 1 % podatku będą przeznaczone na realizację nieodpłatnych zadań publicznych w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 10. turystyki i krajoznawstwa,
 11. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może rozszerzyć realizację nieodpłatnych zadań pożytku publicznego o inne cele zapisane w statucie

II. Zasady i warunki przyznawania pomocy

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy jest złożenie w Fundacji podania na piśmie w dowolnej formie. Fundacja nie określa wzorów podań (wniosków)
 2. O pomoc mogą ubiegać osoby mające stałe zameldowanie w Polsce
 3. Podania o pomoc mogą być składane bezpośrednio przez zainteresowanych a także przez opiekunów prawnych lub osoby dobrze znające sytuację rodzinną
 4. Podanie winno zawierać uzasadnienie ubiegania się o pomoc, w tym między innymi: opis sytuacji rodzinnej i materialnej, opis choroby, opis klęski losowej, źródła utrzymania rodziny itp.
 5. Stypendia przyznawane będą na podstawie odrębnego Regulaminu obowiązującego w Fundacji.

 III. Formy pomocy

 1. Pomoc na wszystkie cele będzie realizowana w formie bezgotówkowej
 2. W sporadycznych wypadkach Fundacja może przekazać gotówkę
 3. Udokumentowanie wydatków za pomocą rachunków i faktur VAT

 IV. Terminy składania podań

Fundacja przyjmuje podania przez cały rok

 V. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje o udzieleniu pomocy podejmuje Zarząd Fundacji, zgodnie z § 22 Statutu
 2. O decyzji Zarządu pisemnie lub telefonicznie zostaną poinformowani wyłącznie odbiorcy pomocy
 3. Fundacja nie odsyła podań, ani materiałów do nich dołączonych
 4. Zarząd Fundacji udziela pomocy do wysokości posiadanych środków
 5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą podania osób z którymi Fundacja zawarła porozumienia oraz podania osób/beneficjentów określonych w przekazach 1% z poleceniem (wskazanie adresata pomocy przez podatnika)
 6. Podania prosimy kierować na adres:

FUNDACJA HUMANITARNA

ul. Bojakowskiego 5

87- 800 Włocławek

Regulamin

zatwierdzony Uchwałą Zarządu 

Fundacji Humanitarnej we Włocławku

w dniu 27 grudnia 2012 roku