Szanowni Darczyńcy

Z satysfakcją przekazujemy Państwu informacje dotyczące pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonych w naszej Fundacji w latach 2015 oraz 2019, odpowiednio na zlecenia: Ministra Pracy i Polityki Społecznej / Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Kontrolowaną działalność dwukrotnie oceniono pozytywnie.

Nie stwierdzono żadnych uwag w zakresie przestrzegania przez Fundację zasad określonych Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 14 lipca 2014, poz. 1118 z późn. zmianami), w tym między innymi:
· prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% pdof
· sporządzania sprawozdawczości
· uprawnień wynikających z ustawy
Pełne wyniki pokontrolne dostpne są do wglądu w siedzibie Fundacji.

Dwukrotne pozytywne wyniki kontroli potwierdzają, że Fundacja Humanitarna we Włocławku, jest godną zaufania, kompetentną i użyteczną Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), której warto powierzyć 1% swojego podatku.

Fundacja rzetelnie i skutecznie udziela pomocy osobom fizycznym, domom dziecka, placówkom oświatowym i zdrowotnym, klubom sportowym i innym beneficjentom, co istotne – przy bardzo niskich kosztach funkcjonowania. Zarząd Fundacji oraz Rada Nadzorcza pracują społecznie. Koszty funkcjonowania fundacji nie przekraczają 7 % – 8% kosztów ogółem w danym roku. Wszystkie wymagane sprawozdania corocznie udostępniamy publicznie, umieszczając je na rządąwym portalu organizacji pozarządowych oraz na stronie internetowej Fundacji.

Dziękujemy, że jesteście z nami i możemy wspólnie pomagać potrzebującym.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Barbara Lewandowska