Fundacja nieodpłatnie realizuje cele i zadania pożytku publicznego w zakresie:

Główne cele realizowane przez Fundację:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność charytatywna;
 • wspieranie ochrony i promocji zdrowia;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o pożytku, w zakresie określonym w § 9 statutu.

Pozostałe cele zarejestrowane w KRS:

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • upowszechnianie i obrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.