Fundacja jest pierwszą powstałą w mieście i powiecie Włocławek, i działającą do chwili obecnej. Została pierwszą organizacją pożytku publicznego w mieście Włocławek i powiatach wchodzących w skład byłego województwa włocławskiego. Przez 20 lat działalności Fundacja udzieliła pomocy charytatywnej kilku tysiącom osób na sumę 2,1 mln zł., skupiła wokół siebie około trzy tysiące darczyńców.

Sukces rozwoju i umocnienia Fundacja zawdzięcza darczyńcom właścicielom, prezesom i dyrektorom firm oraz osobom fizycznym z miasta Włocławek ( woj. Kujawsko-Pomorskiego), jak i całej Polski. To finansowe wsparcie  pozwoliło pomóc tak wielu potrzebującym dzieciom i młodzieży, starszym schorowanym ludziom, szpitalom, domom dziecka, młodym sportowcom, schronisku dla zwierząt.

Fundacja działa bez zatrudniania administracji, a koszty jej działalności nie przekraczają 8 % wydatków przeznaczonych na działalność dobroczynną. Zarząd i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

W okresie 20 lat Fundacja aktywnie realizowała następujące cele określone w statucie:

Przeznaczyła na pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w okresie swej działalności 154.810 zł. Największą pozycję stanowił zakup węgla na zimę dla rodzin biednych, w tym ze wsi popegeerowskich, chorych ludzi starszych, samotnie żyjących w niedostatku oraz zapomogi losowe dla 25 osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W celach działalności Fundacji wpisana jest działalność charytatywna. Fundacja na ten cel przeznaczyła 244.854 zł. Główni beneficjenci pomocy to jednostki podległe Urzędowi Miasta we Włocławku, Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim (od 2017 r. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań i Ostoja”) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (Dom Dziecka) w Wielgiem, gmina Zbójno.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MALUCH we Włocławku przy ul. Sielskiej współpracuje z Fundacją od 2004 r., otrzymała wsparcie na kwotę 95.450 zł. Fundacja sfinansowała zakup placu zabaw z elementów drewnianych (huśtawki, piaskownice, ławeczki, płotki), drewniane zadaszenie tarasów dla dzieci, garaż drewniany dla samochodu, zestaw zabawowy Wielka Forteca, meble do jadalni dzieci i do kuchni, sprzęt AGD, komputer z oprogramowaniem, zakup leków, specjalistycznego mleka, wózków dziecięcych, środków czystości.

Dom Dziecka we Włocławku przy ul. Żytniej otrzymał wsparcie w wysokości 17.799 zł. Było to dofinansowanie zakupu samochodu, bilety do kina i letni wypoczynek dzieci oraz rowery.

Od 2009 r. do chwili obecnej trwa bardzo owocna współpraca z Domem Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Placówka ta uzyskała łącznie pomoc na kwotę 69.959 zł. Było to częściowe finansowanie letniego  i zimowego wypoczynku dzieci nad morzem, w Zakopanem, obozu harcerskiego pod Wielką Sową, w Dębkach i Jarkach k. Karpacza, obozu wędrownego w Bieszczadach, rajdu rowerowego po Gostynińsko- Włocławskim Parku Krajobrazowym, zakup drobnego sprzętu AGD i odzieży zimowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wielgiem k. Zbójna uzyskał wsparcie w remoncie ośrodka, zakupie pomocy dydaktycznych, drobnego sprzętu AGD, kupnie zestawu komputerowego, stolików komputerowych oraz dofinansowanie zakupu samochodu do transportu dzieci na zabiegi i do szkoły na ogólną kwotę 23.975 zł.

Fundacja realizowała cele związane z ochroną zdrowia wydatkując kwotę 345.876 zł.
W latach 1999 – 2006 sfinansowano program modernizacji Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego i remont II Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, na łączną kwotę 140.931zł. W ramach zakupów wyposażono pracownię endoskopii w serwer sieci, drukarki, sprzęt komputerowy oraz finansowano naprawy endoskopu, gastrofiberoskopu, videokolonoskopu, sprzętu komputerowego, ich konserwację i konfigurację programową.

Wsparto Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku w 2004 r. w zakupie zestawów komputerowych i instalacji elementów wyposażenia Pracowni Hemodynamicznej oraz szkoleniu lekarzy na kwotę 95.000 zł.

W 2005 r. zakupiono dla Oddziału Ortopedii (Szpital Włocławek) aparat ortopedyczny i wózek transportowy na kwotę 20.000 zł.

Od 2005 r. rozpoczęto współpracę ze Szpitalem w Lipnie. Łączna pomoc to kwota 87.956 zł. Oddział Ratownictwa Medycznego wyposażono w plecaki medyczne i ampularium, sfinansowano remont pomieszczeń i dofinansowano udział lekarzy w mistrzostwach ratownictwa medycznego na kwotę 15.669 zł.

Fundacja dokonała zakupów wyposażenia Hospicjum Domowego przy Szpitalu w Lipnie. Zakupiono sprzęt niezbędny do pielęgnacji chorych m.in. 16 materacy przeciwodleżynowych, koncentratory tlenu, nawilżacze, cewniki, kaniule nosowe, torby pielęgniarskie, aparat EKG, dofinansowano zakup nowego samochodu osobowego KIA Soul. Fundacja w latach 2009-2017 udzieliła wsparcia dla Hospicjum na kwotę 72.287 zł.

Szpital w Radziejowie Kujawskim w 2010 r. otrzymał komputer dla potrzeb wypisów szpitalnych, kwota 1989 zł.

Wiodącą pozycją w pracach Fundacji były działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W wymiarze finansowym pomoc ta wynosiła 730.677 zł i stanowiła 34,1 % ogółu wydatków na realizację celów pożytku publicznego.

Główne wydatki to pomoc niepełnosprawnym tak dzieciom jak i osobom dorosłym w ich leczeniu poprzez rehabilitację i zakup leków, pokrywanie kosztów wizyt i badań lekarskich. Rehabilitacja to finansowanie lub współfinansowanie miejscowych codziennych zabiegów, kierowanie na specjalistyczne turnusy, zakup sprzętu do indywidualnych ćwiczeń. Pomoc Fundacji to także zakup inhalatorów dla dzieci, przyrządów rehabilitacyjnych do nauki chodzenia, fotelików rehabilitacyjnych, protez, ortez rotujących stopy, łóżek w tym przeciwodleżynowych, materacy, pościeli. Dla dzieci z autyzmem zakupiono żywność specjalistyczną. Pomoc niepełnosprawnym to również zakup pampersów, obuwia ortopedycznego, okularów korekcyjnych, wózków inwalidzkich, baterii do aparatów słuchowych. Fundacja finansowała koszty podróży i noclegów rodziców opiekujących się dziećmi w szpitalach i klinikach.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Na ten cel Fundacja w 20 – leciu przeznaczyła 224.699 zł. Ustanowiła dla 15 studentów i uczniów stypendia, które ułatwiły zdolnej, ale biednej młodzieży kontynuację nauki lub ukończenie szkół wyższych i średnich. Na stypendia przeznaczono łącznie 88.910 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 93.298 zł.
Z pomocy dydaktycznych korzystały dzieci biednych rodzin oraz Domy Dziecka.

Fundacja przeznaczyła również środki na dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych nr 2 i 10, w Zespole Szkół nr 4 i 11 we Włocławku oraz gminie Kobiele, kwota 42.491 zł.

Fundacja realizuje cel jakim jest krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Finansowała wyjazdy wakacyjne dzieci, ferie zimowe, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, festyny z okazji Dnia Dziecka. Łącznie wydatkowano na ten cel 68.520 zł. Udzielono wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy organizacji wyjazdów wakacyjnych dla dzieci skupionych w Klubie „Zapiecek” we Włocławku, do Białego Dunajca, Zakopanego, Krakowa i Krościenka, Gdańska, Warszawy, Malborka, Poznania, Ciechocinka, Torunia i do Juraparku. Dofinansowano Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku w wyjazdach dzieci niepełnosprawnych na ferie zimowe i wakacje, do Zakopanego, Krakowa pociągiem Pendolino, Krościenka, Szczytnej k/ Kłodzka (góry) do Jastrzębiej Góry (morze).

Na cel związany z kulturą i sztuką wydano 28.016 zł. Główne wydatki dotyczyły dofinansowania wydawnictw regionalnych przygotowywanych przez lokalnych dokumentalistów regionu oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Wspomagano przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu. Ogółem na cele kultury fizycznej i sportu przeznaczono 31.555 zł. Wspierano młodzieżową drużynę koszykarską i młodzieżowy klub sportowy „Lider”.

Znaczącą pozycję zajmowała ochrona zwierząt i pomoc dla Schroniska dla zwierząt we Włocławku. Na ten cel wydatkowano 248.468 zł. Z zebranych środków 1 % podatku zakupiono wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, w tym aparaty do diagnostyki takie jak aparat USG, otoskop dla zwierząt, rentgen MeX+40, statyw i stół diagnostyczny, lodówkę na szczepionki, lampy bakteriobójcze i drobne narzędzia weterynaryjne. Zakupiono legowiska, klatki modułowe, transportery, 16 bud drewnianych dla psów, miski, kuwety, zestawy komputerowe, mikroczipy, szczepionki, glukozę, leki, meble drewniane do nowego domu kota oraz karmę.

Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych wyniosła 59.523 zł. Fundacja udzieliła pomocy czterem rodzinom dotkniętym pożarami domów, w wyniku którego utraciły cały dobytek. Pomoc dotyczyła pogorzelców z gminy Skępe i Wielgie powiat lipnowski.

Na pomoc dla powodzian w 2010 roku, Fundacja przeznaczyła wszystkie posiadane i specjalnie zebrane środki finansowe w wysokości 54.232 zł. Udzielono pomocy gminom w Słubicach, Gąbinie, Wilków w województwie mazowieckim, i gminom Bogatynia i Zgorzelec w województwie dolnośląskim.

Podczas 20 letniej działalności, Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza wspólnie z jej sojusznikami i wolontariuszami, pozyskał dla realizacji celów około 3 tysięczną grupę darczyńców, spośród osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, a także podatników deklarujących 1 % podatku.