Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Na ten cel Fundacja w 20 – leciu przeznaczyła 224.699 zł. Ustanowiła dla 15 studentów i uczniów stypendia, które ułatwiły zdolnej, ale biednej młodzieży kontynuację nauki lub ukończenie szkół wyższych i średnich. Na stypendia przeznaczono łącznie 88.910 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 93.298 zł.
Z pomocy dydaktycznych korzystały dzieci biednych rodzin oraz Domy Dziecka.

Fundacja przeznaczyła również środki na dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych nr 2 i 10, w Zespole Szkół nr 4 i 11 we Włocławku oraz gminie Kobiele, kwota 42.491 zł.